CESTY - VÝSTAVBA
Tatracol


PRAKTICKÁ A TRVANLIVÁ ÚDRŽBA

POPIS

Tatracol je skladovateľná studená asfaltová zmes určená na priame použitie. Skladuje sa voľne ložená alebo vo vreciach. Je ideálna na bežnú drobnú údržbu cestných komunikácií.
Vďaka jednoduchému použitiu a celoročnej dostupnosti je zmes ideálna na drobné opravy ciest alebo rýh. Premávka sa môže obnoviť ihneď po zhutnení.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Zmes Tatracol je vhodná na rôzne druhy opráv poškodeného povrchu vozoviek s rôznou intenzitou dopravy, na obnovu prevádzkovej spôsobilosti vozoviek, drobné opravy a opravy nerovností, výtlkov, na zakrytie rýh, ako zálievka okolia stĺpov, na pravidelnú údržbu krytu vozoviek, chodníkov pre peších, cyklistických chodníkov, príjazdových ciest, parkovísk a iných plôch.
Môže sa použiť aj na zhotovenie nových vozoviek/plôch, najmä tam, kde by horúce asfaltové zmesi boli  nekonomické.

na stiahnutie: