bezpečnosť a ochrana zdravia   

Prázdny

Pre nás všetkých v COLAS-e je bezpečnosť a zdravie najväčšou hodnotou

Našim cieľom je: neustále znižovanie nehodovosti 

Prázdny
PrázdnyNulová tolerancia

voči osobám, ktoré vytvárajú potencionálne nebezpečné situácieBezpečnostný postoj

vytváranie celofiremnej kultúry a postoja voči bezpečnosti

 Angažovanosť

vzdelávanie zamestnancov aj verejnosti

Prázdny
Prázdny
Prázdny

politika Bozp - prinCípy

Prázdny

Základné zásady dodržiavania Bezpečnosti a Ochrany Zdravia pri Práci (BOZP)

Prázdny
Prázdny

V nadväznosti na implementovaný a certifikovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spoločnosti COLAS Slovakia, a.s., sme stanovili tieto základné zásady BOZP politiky:

Prázdny

Základnou zásadou spoločnosti je ochrana zdravia pri práci a vytvorenie podmienok pre bezpečnú prácu,

táto zásada nesmie byt‘ nikdy potlačená ani obmedzená na úkor iných cieľov.

Plniť všetky požiadavky platných všeobecne záväzných právnych predpisov, noriem a požiadaviek skupiny COLAS v oblasti BOZP,

ako aj spolupracovať s orgánmi štátnej správy, vzdelávať a zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov v oblasti BOZP.

Merať efektivitu v oblasti BOZP

a neustále zlepšovať pracovné podmienky zamestnancov a znižovať mieru potenciálneho ohrozenia zdravia pri práci.

Vyhodnocovať a monitorovať nebezpečenstvá,

ohrozenia, určovať mieru rizika a uplatňovať opatrenia na ochranu zdravia pri práci.

.Predchádzať úrazom

identifikovaním a analyzovaním nebezpečných udalostí, odstraňovaním zistených nedostatkov, uplatňovaním preventívnych opatrení a presadzovaním ich dodržiavania aj u subdodávateľov.

Prázdny

Bezpečnostný postoj

Bezpečnostné kampane

Týždeň bezpečnosti 

Prázdny

Bezpečnostný postoj

Prázdny

Kampaň “Bezpečnostný postoj” je samotným srdcom BOZP politiky celej skupiny COLAS, na celom svete, v každej jednej spoločnosti. Je pre nás referenčným bodom pre dosiahnutie našich cieľov.

 Ústrednou myšlienkou kampane je presvedčenie, že bezpečnosť v kanceláriách, vo výrobe alebo pri prácach na ceste je vecou nášho každodenného správania a návykov, ktoré by sme si mali zámerne vytvárať. Bezpečnosť je záležitosťou celého tímu, počínajúc generálnym riaditeľom spoločnosti a top manažmentom, až po bežných zamestnancov. 

Zaistenie bezpečnosti v spoločnosti Colas nie je len našou zodpovednosťou, je to viac než priorita, je to hodnota, na ktorej nám všetkým záleží. Vrcholový manažment sa osobne podieľa na implementácii programu „Bezpečnostný postoj“ a je sám príkladom bezpečného správanie pre ostatných.

Základom celého programu je dialóg so zamestnancom. Kladieme dôraz na stretnutia so zamestnancami na stavbách pred začatím prác, tzv. STARTER, ako aj na pravidelné stretnutia zamestnancov s bezpečnostnými technikmi.

Prázdny

bezpečnostné kampane

Prázdny

Tu pracuje môj ocko !

Bezpečnostná kampaň na zlepšenie povedomia účastníkov cestnej prevádzky, aby sa zvýšila bezpečnosť pracovníkov COLAS-u

Realizácia výstavby alebo údržby cestných komunikácií je jednou z našich hlavných stavebných aktivít. Naši zamestnanci pravidelne pracujú na stavbách na ceste alebo v jej tesnej blízkosti. Koľko krát ste takú stavbu videli? Vaša jazdná rýchlosť postupne klesá, prechádzate okolo strojov, nákladných áut, cítite vo vzduchu čerstvý asfalt a vidíte ľudí, pre ktorých je toto miesto každodenným pracoviskom.

Výstavba komunikácií je jadrom našich prác a preto bezpečnosť na ceste patrí medzi dlhodobé priority skupiny COLAS. Kampaň “TU PRACUJE MÔJ OCKO!” bola spustená, aby sme upozornili všetkých našich zamestnancov, ich rodiny ako aj širokú verejnosť práve na tento typ stavenísk. Colas Europe spustil túto kampaň logami v trinástich jazykových mutáciách.

Súčasťou našej každodennej práce je dodržiavať bezpečnostné pokyny a postupy, zabezpečiť pracoviská, aby sme vytvorili pre našich zamestnancov bezpečné pracovné prostredie.

Napriek všetkým našim snahám, nedokážeme kontrolovať správanie účastníkov cestnej premávky. Avšak môžeme verejnosť informovať, presviedčať a motivovať, aby si boli vedomí nebezpečenstva a rizík spojených s prácami na ceste počas premávky a aby následne zmenili svoj prístup.

Viac Vám o tom povie film nižšie, ktorý vytvorila National Asphalt Pavement Association pre podobne ladenú kampaň so sloganom “”Dávajte na nás pozor” v spolupráci s Washington State Department of Transportation.  (Colas je členom NAPA).

Prázdny

týždeň bezpečnosti

Prázdny

 

Súčasťou „Bezpečnostného postoja“ je každoročný „Týždeň bezpečnosti“. Napriek tomu, že bezpečnosti venujeme pozornosť pri každej našej činnosti počas celého roka, tento jeden týždeň jej venujeme OBZVLÁŠŤ pozornosť.

Každý rok v júni celosvetovo skupina Colas venuje jeden celý týždeň propagácii BOZP kultúry na zvolenú tému. Organizujeme špeciálne stretnutia a školenia venované bezpečnosti, zdraviu, prvej pomoci, bezpečnej jazde a i. Týždeň bezpečnosti je iniciatívou zameranou na zdôraznenie dôležitosti tejto problematiky v skupine Colas.

 

FOTOGALÉRIA TÝŽDEŇ BEZPEČNOSTI 2020

VIDEO-GALÉRIA: Päť Pravidiel života

ŽIVOT ZACHRAŇUJÚCE PRAVIDLÁ

1. Osobné Ochranné Pracovné Prostriedky

2. Odborná spôsobilosť