životné prostredie

Prázdny

COLAS patrí celosvetovo medzi TOP 5 recyklovateľov

Prázdny
Prázdny
Prázdny

politika

Prázdny

6 základných princípov našej
environmentálnej politiky

Prázdny
Prázdny

V náväznosti na implementovaný a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva v spoločnosti COLAS Slovakia, a.s. sme stanovili tieto základné zásady jeho dodržiavania:

Prázdny

Sústavne zlepšovať realizované činnosti a pracovné podmienky

tak, aby bol minimalizovaný negatívny dopad na životné prostredie.

Nepretržite znižovať mieru ohrozenia životného prostredia

dôsledným plánovaním, realizovaním, vyhodnocovaním a prijatím následných opatrení s dohliadnutím na ich plnenie, prevádzkovat‘ svoje zariadenia a technológie v súlade s ochranou životného prostredia, nevyhovujúce zariadenia a technológie nahradzovat‘ vhodnejšími a výkonnejšími.

Efektívne využívať materiály, prírodné zdroje a energie

pri všetkých výrobných činnostiach s elimináciou odpadov.

Komunikovať

so širokou verejnost‘ou, zainteresovanými stranami a spolupracovat‘ so štátnou správou, plnit‘ všetky závázné požiadavky.

Zvyšovať a prehlbovať povedomie

o ochrane životného prostredia medzi zamestnancami.

Vyžadovať aj od zmluvných partnerov plnenie požiadaviek

systému environmentálneho manažérstva vo svojich činnostiach.

Prázdny
Prázdny

cirkulačná EKONOMIKA

Prázdny

TOP 5 recyklujúcich svetových spoločností

COLAS patrí celosvetovo do TOP 5 recyklovateľov (v kombinácii všetkých jeho segmentov) ako výsledok 30-ročného úsilia

Cirkulačná ekonomika a recyklácia materiálov za cieľom autonómie materiálov a bezodpadového hospodárstva

  • Máme celosvetovo 800 recyklačných stredísk
  • Zrecyklovali sme už 15 miliónov ton materiálov a použitého asfaltu
  • 299,000 ton získanej živice
  • 3.3 milióna m² chodníkov z recyklovaných zdrojov

Rozhodnutia na prevádzkovanie
zariadení na zhodnocovanie odpadov

Manažment energií a skleníkových plynov

Pri organizovaní produkcie v našich výrobných prevádzkach

dbáme na to, aby naše výrobne boli vedené skutočnými profesionálmi. 

Udržujeme blízky kontakt s rezidentmi a zainteresovanými stranami v oblastiach, kde pôsobíme, aby sme dokázali zaobchádzať s lokálnymi zdrojmi čo najšetrnejšie.

Prázdny

COLAS Slovakia, a.s.  znižuje produkciu skleníkových plynov najmä znižovaním energetickej náročnosti svojich výrobných procesov. 

  • Modernizujeme výrobné prevádzky
  • Zavádzame rôzne druhy monitorovacích zariadení
  • Vďaka hustej celosvetovej sieti pobočiek a závodov, využívame vždy tie najbližšie, čím redukujeme vzdialenosti od miesta projektu
  • Vždy, ak je to možné, preferujeme alternatívy cestnej dopravy, čím minimalizujeme závislosť na fosilných palivách v prospech obnoviteľných zdrojov energie

Výsledky merania emisií:

Prázdny

Implementácia na stavenisku

Prázdny
Prázdny

Výhody implementácie environmentálnej politiky:

1. Menej negatívnych vplyvov na vodu, pôdu, ovzdušie, zvieratá a rastlinstvo.

2. Menej čerpaných prírodných zdrojov.

3. Menej negatívnych vplyvov na okolie dotknuté výstavbou.

Na stiahnutie:

CHEMICKÉ RIZIKÁ

Prázdny

V súčasnosti je snahou skupiny COLAS odstraňovať nežiadúce chemické látky a zmesi, ktoré sa používajú počas výrobných procesov v súlade s nariadením Európskeho spoločenstva REACH.
 

V tejto oblasti bolo identifikovaných 6 priorít:
 

Rozpúšťadlá:
vylúčenie z používania v laboratóriách a dielňach

Farby a pigmenty:
predchádzanie používaniu výrobkov obsahujúcich ťažké kovy

Prostriedky zabraňujúce prilepeniu:
uprednostňovanie ekologických produktov na zabránenie lepivosti asfaltových
zmesí na korby vozidiel

Bitúmenové výpary:
znižovanie teploty výroby asfaltových zmesí a postupná obnova finišerov so systémov odsávania

Živice, bitúmeny:
spolupráca pri vývoji udržateľných chemických produktov

Odpadové oleje:
kladie sa dôraz na správne nakladanie s takýmto typom nebezpečných odpadov