spoločenská zodpovednosť   

Prázdny

Etický kódex vyjadruje základné hodnoty, dodržiavanie ktorých skupina COLAS presadzuje pri plnení svojich záväzkov voči klientom, zamestnancom, akcionárom a partnerom zo súkromného a verejného sektora, ako i občianskej spoločnosti.

Prázdny
Prázdny
Prázdny

ETICKÝ KÓDEX - PRINCÍPY

Kľúčové zásady etického kódexu

Všetci naši zamestnanci na svojich pracoviskách konajú
v súlade s nasledujúcimi základnými hodnotami:

Bezvýhradné uplatňovanie zákonov, predpisov a vnútropodnikových pravidiel,

najmä v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia

Úcta k zamestnancom,

najmä dodržiavaním Všeobecnej deklarácie ľudských práv a základných dohovorov Medzinárodnej organizácie práce

Korektnosť, poctivosť a transparentnosť

voči klientom, akcionárom a
partnerom

Správne a spoľahlivé výsledky vnútornej kontroly,

účtovníctva a finančných informácií
 

Dodržiavanie pravidiel voľnej hospodárskej súťaže

a odmietanie korupcie vo všetkých jej formách, najmä praktík, ktoré zakazuje OECD

Lojálnosť voči spoločnosti,

najmä predchádzaním vzniku konfliktu záujmov, porušovania mlčanlivosti a nedovoleného obchodovania na burze s kótovanými cennými papiermi skupiny

Duch tímovej spolupráce

vo vzťahoch v rámci skupiny

Ochrana majetku skupiny,

najmä zdržaním sa jeho osobnej držby alebo užívania

Neustála pozornosť

venovaná zabezpečovaniu kvality a trvalo
udržateľného rozvoja
 

Politická neutrálnosť spoločnosti,

zásada zákazu financovania politickej
činnosti formou príspevkov
 

Tieto zásady sú závázné pre všetkých zamestnancov,
a sú v súlade so základnými príncípmi politík medzinárodnej skupiny COLAS.

Prázdny