INžINIERSKE SIETE, EKOLOGICKé A VODOHOSPODáRSKE STAVBY

Prázdny

Realizujeme komplexné dodávky stavebných objektov a prác v odboroch inžinierskeho staviteľstva, ekologických a vodohospodárskych stavieb

Prázdny

Inžinierske siete

Pokládky, napojenia a prekládky inžinierskych sietí rôznych rozmerov a typov

Plynovody

Vodovody

Kanalizácie

Iné podzemné produktovody
 

KS 01 Veľké Kapušany
Podzemné produktovody

Ekologické a vodohospodárske stavby

Protipovodňová ochrana

Úpravy tokov a svahov

Čističky odpadových vôd a Úpravne vôd

Skládky komunálneho odpadu
 

ČOV Kokšov Bakša Košice
ČOV Moldava nad Bodvou
Vodárenská veža Kvačany
Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV

Realizácie

Kompletný prehľad realizovaných dielan nájdete v časti "Referencie".

 NAPÍŠTE NÁM

Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou.

 

Tel.: +421 55 633 0088

E-mail: colas@colas-sk.sk

Prázdny