POLITIKA KVALITY A MANAŽÉRSKE SYSTÉMY 

Prázdny
Prázdny

politika IMS

Prázdny

Základné princípy politky
integrovaného manažérskeho systému 

Prázdny
Prázdny

V náväznosti na implementovaný a certifikovaný integrovaný manžérsky systém v spoločnosti COLAS Slovakia, a.s.  sme stanovili tieto  zásady jeho dodržiavania:

Prázdny

Chápať kvalitu ako súčasť celkovej stratégie spoločnosti s cieľom dosiahnuť dlhodobý úspech

prostredníctvom trvalého uspokojovania požiadaviek a očakávaní našich zákazníkov v oblastiach realizovaných spoločnost‘ami.

Zabezpečiť kvalitu stavebných diel dôsledným dodržiavaním technologickej a pracovnej disciplíny,

používaním moderných strojov a zariadení, zavádzaním progresívnych technológií a prehlbovaním spolupráce s overenými dodávateľmi.

Riadiť a zlepšovať procesy,

poskytnutie dostatočných zdrojov a zohľadnenie potenciálnych rizík sú nástrojmi na splnenie aplikovatelných a závázných požiadaviek a očakávaní.

Systematicky vzdelávať  zamestnancov,

zvyšovat‘ ich profesionálny rast, odbornost‘ a zručnost‘ a v neposlednom rade aj povedomie v oblasti IMS (Integrovaného Manažerského Systému).

Posilniť pozíciu spoločnosti na tuzemskom trhu

a v zahraničí tak, aby bola spoločnosť pre zákazníkov vždy stabilným a spoľahlivým obchodným partnerom.

Tieto zásady sú závázné pre všetkých zamestnancov, a sú v súlade so základnými príncípmi politík medzinárodnej skupiny COLAS.

Politika integrovaného manažérskeho systému (IMS)
na stiahnutie

Prázdny

certifikáty

Prázdny

Spoločnosť COLAS Slovakia, a.s.
je držiteľom týchto certifikátov:

  • Výstavba inžinierskych, priemyselných, vodných, dopravných, pozemných stavieb, jadrových elektrární, údržba pohybových plôch letísk, obnova pamiatok, renovácie a rekonštrukcie
  • Výroba prefabrikátov, oceľových konštrukcií, betónových a asfaltových zmesí
  • Prepravné a mechanizačné služby
  • Skúšky stavebných materiálov, zmesí a konštrukcií
  • Nedeštruktívne skúšky materiálov
Prázdny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...