Bezpečný podnik


Od 22. októbra 2019 patrí aj náš COLAS Slovakia, a.s. medzi 11 slovenských firiem, ktoré sa môžu pýšiť osvedčením „Bezpečný podnik.“ V rámci konferencie „Kultúra bezpečnosti“ v Bratislave organizovanej Národným inšpektorátom práce si ho za nás všetkých prevzal Manažér BOZP Maroš MOSNÝ spolu so svojím tímom bezpečnostných technikov: Anny Kurjanovej, Emílie Malatincovej a Pavla Krákoru.

Osvedčenie a plaketu odovzdával štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš a generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Karol Habina. Z celkového počtu bolo osem nových uchádzačov o účasť v programe a tri firmy úspešne obhájili svoj status „Bezpečný podnik“ z minulosti. Osvedčenie „Bezpečný podnik“ sa novým uchádzačom vydáva každoročne od roku 2006 a jeho platnosť je obmedzená na obdobie päť rokov.

Účasť v programe „Bezpečný podnik“ je dobrovoľná. Je nástrojom na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a na zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov v Slovenskej republike.   

 

Tento certifikát je ďalším potvrdením, že bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov v COLASe je pre nás naozaj dôležitá. Je ocenením snahy každého pracovného tímu a jednotlivcov v nich osvojiť si Bezpečnostný postoj pri práci.

Tým, že sme firmou, ktorej manažmentu záleží na bezpečnosti vlastných zamestnancov napĺňaním požiadaviek programu, ktoré sú mnohokrát aj nad rámec legislatívneho minima, sa stávame tiež atraktívnejšími pre našich potencionálnych budúcich obchodných partnerov, zamestnancov či klientov. Poďakovanie za budovanie dobrého mena našej firmy preto patrí každému jednému z Vás.

Ak ste zvedaví, kto ďalší získal osvedčenie, pozrite si zoznam firiem https://www.ip.gov.sk/jedenast-firiem-si-prevzalo-osvedcenie-bezpecny-podnik/