Naša stavba roka


Výsledok však prekonal naše očakávania. Dielo, ktoré realizovalo trenčianske stredisko spoločnosti CESTY NITRA, vyhralo Hlavnú cenu Stavba roka 2018, ďalej Cenu Únie miest a obcí Slovenska a – za čo sme tiež veľmi vďační – aj Cenu verejnosti
v internetovom hlasovaní.
O niektorých aspektoch stavby sme písali v čísle 1/2018 časopisu Náš COLAS. Teraz sa v spolupráci
s hlavným stavbyvedúcim Michalom Zbýňovcom vraciame k trochu skrytým, ale o to dôležitejším detailom. Totiž práve bez obetavej práce našich robotníkov, ktorá prebehla bokom od záujmu verejnosti, by sme dielo neboli zrealizovali v plánovanom termíne – a nevedno, či by získalo tieto významné ceny.

Medziskládka na stredisku
„Celé Mierové námestie zaberá plochu približne 10 000 štvorcových metrov. Približne polovicu tvoria spevnené plochy a komunikácie, prístupné aj autám. Z jej asi 5 000 „štvorákov“ sme vybrali čadičové kocky a previezli sme ich do areálu nášho trenčianskeho strediska, kde ich bolo potrebné očistiť.
Dodávatelia navrhovali, aby sme na čistenie kociek použili starú lyžicu z bagra, do ktorej by sme navŕtali diery. Keďže však „lyžica navyše“ sa nenašla, s lepším riešením prišiel jeden náš kolega. Z oceľových prútov – roxorov – vyzváral mrežovanú lyžicu, do ktorej sme postupne naberali tieto čadičové kocky rozmeru približne 8x10 centimetrov.
Po očistení kociek od štrku a piesku sme zistili, že približne 70 percent sa hodí na opätovné použitie. Medziskládka z čadičových kociek postupne menila svoj tvar, ako ich naši chlapi odvážali späť a ďalší ich manuálne, jednu za druhou, spätne ukladali na námestí. Spolu 600 tisíc kusov.

 Celkové investičné náklady diela 
 (bez DPH):
2,9 milióna eur 
 Doba výstavby: apríl 2017 – máj 2018 

 

 

 

  Pohľad na Mierové námestie z vtáčej perspektívy - kedysi a dnes. Už niekoľko storočí je rušným centrom života v Trenčíne.

Čadičové, čo sa už nedali použiť, sme nahradili andezitovými. Návoz čistých kociek späť na námestie sme organizovali tak, aby
sme čo najmenej obmedzili ostatné aktivity na stavenisku.“

Najskôr siete
„V prípade Mierového námestia bola koordinácia prác veľmi náročná. Jednak už pred samotnou stavebnou rekonštrukciou bolo potrebné urobiť kompletný „repas“ inžinierskych sietí. A po druhé, počas takmer dvoch rokov realizácie sa na diele vystriedalo aj množstvo dodávateľov, ktorí vykonávali veľmi pestré aktivity. Dôležité totiž bolo, aby počas celej obnovy námestia zostali fungovať všetky prevádzky – museli zostať dostupné aspoň pešo a samozrejme sme museli umožniť ich zásobovanie.“

      Z hodnotenia poroty:

 • Lemovanie stromoradím vytvára poriadok a rytmus, ktorý bol rozhodujúci pre všetky ďalšie kompozičné zámery ako rozmiestnenie kvalitného mobiliáru.
 • Po obvode námestia je pochôdzkový pás zo žulovej mozaiky. V strede námestia dominuje centrálna plocha s líniovými schodmi. Dlažba je zo štiepaných žulových kociek.
 • Osvetlenie je zabezpečované prostredníctvom integrovaného zariadenia, ktoré obsahuje wifi pripojenie, ozvučenie a kamerový systém námestia.
 • Ďalším z atraktívnych prvkov námestia je bronzový plastický model mesta.
 • Novovybudované stavebné prvky veľmi citlivo doplnili historický ráz celého námestia.

  Počas realizácie sme museli rešpektovať fungovanie všetkých prevádzok na námestí.

Fontána a to ostatné
„Približne tri štvrtiny prác boli ukončené v roku 2017, vlani sme to ešte celé vyšperkovali, keď prišli na rad tie najzaujímavejšie objekty – zeleň, pódium a asi najzaujímavejšia nová dominanta – Zlatá fontána Marca Aurelia. Jej podstatnou je jednoduchý model, v ktorom je voda do fontány privádzaná ramenom v tvare vlny. Z plochy tela fontány následne stekajú drobné pramienky
po jej obvode v tvare kruhu. Celý model je navrhnutý tak, aby vodný kameň nezanášal mechanizmus fontány a aby nebola poruchová. Správne vybudovanie spodnej stavby, prstencov-odtokových mreží okolo fontány však patrilo medzi najzložitejšie aktivity celého diela.“

Ďalšie zaujímavosti

 • Lipa slobody, zasadená v roku 1968, stále zostáva na námestí, 25-ročná lipa ústavy bola v rámci projektu presadená do blízkeho parku.
 • Valúnová dlažba zo 17. storočia bola vyzdvihnutá na niveletu námestia a jej trvácnosť umožnila, aby bola súčasťou komunikácie pre motorové vozidlá.
 • Na chodníky bola použitá nová rezaná žulová dlažba 6x6 cm v počte 1,3 mil. kusov.

      Z hodnotenia Únie miest a obcí Slovenska:

 • veľmi citlivý, vysoko kultivovaný architektonicko-urbanistický počin v exponovanom a dominantnom historickom prostredí pamiatkovej rezervácie mesta Trenčín, ktorým bolo jeho obyvateľom vytvorené veľmi atraktívne multifunkčné mestské prostredie
 • veľmi kreatívny autorský prístup pri organickom skĺbení pôvodných historických elementov Mierového námestia s novými implantovanými artefaktami, ktoré veľmi kultivovaným spôsobom obohatili priestor námestia. Medzi nimi dominuje vodný element „Zlatá fontána Marca Aurelia“, ktorá svojim originálnym dizajnom, technickým riešením i svojou funkciou priniesla veľmi príjemne osvieženie priestoru námestia
 • veľmi citlivý výber použitých materiálov pri všetkých artefaktoch námestia a povrchových úpravách plôch námestia. Je chvályhodné, že boli použité aj obnovené autentické historické dlažby v kombinácii s novými dlažobnými prvkami z prírodného kameňa v podobnej farebnosti
 • použitie vhodného mobiliáru námestia, doplnkov a prvkov osvetlenia s integrovaným technickým vybavením
 • ochrana a citlivé zapojenie charakteristickej existujúcej vysokej zelene do kompozície priestoru námestia
 • komplexné riešenie obnovy technickej infraštruktúry formou rekonštrukcie všetkých podzemných rozvodov inžinierskych sietí, ktorá bola sťažená archeologickými nálezmi počas realizácie (nápadité je riešenie podzemnej trafostanice v ťažiskovom priestore námestia)
 • ochrana priestoru námestia pred rušivými a nevhodnými zásahmi do jeho historického rázu aj v štádiu užívania existujúcich okolitých objektov.

  S troma cenami za realizáciu rekonštrukcie Mierového námestia. Vzadu sprava Juraj Serva, Martin Papala a Michal Zbýňovec za CESTY NITRA. V popredí vpravo Cyril Pinault, riaditeľ COLASu v SR, vedľa neho primátor Trenčína Richard Rybníček.