Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií v archeoparku Mikulčice - Kopčany


Pamiatky Veľkej Moravy, Slovanské hradisko v Mikulčiciach a Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, sú výnimočným svedectvom o kultúre Veľkomoravskej ríše. Úroveň vtedajšieho staviteľstva dokladá práve Kostol sv. Margity Antiochijskej na slovenskej strane, ktorý je jedinou doteraz identifikovanou zachovanou stavbou Veľkomoravskej ríše. Územie na slovenskej strane bolo vyhlásené za pamiatkovú zónu a v súčasnosti je v procese prípravy návrh na zápis Mikulčicko-kopčianskej aglomerácie do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Práve na tomto území, severne až severozápadne od obce Kopčany, je situovaná stavba, ktorá riešila rekonštrukciu a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v Archeoparku Mikulčice
– Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu a výstavbu lávky cez Tvrdonický kanál. Stavba pozostáva zo štyroch častí. Prvá vedie od hrádze pri rieke Morave neďaleko prístaviska Kopčany po lávku cez Tvrdonický kanál, má spevnený povrch a slúži ako cyklistická a pešia komunikácia. Časť s názvom Veľkomoravská cesta vedie od lávky cez Tvrdonický kanál po koniec úseku.
Komunikácia má povrch z nestmeleného materiálu a slúži výlučne peším. Časť Baroková cesta vedie od Kačenárne po Veľkomoravskú cestu, na ktorú sa napája jej ďalší úsek. Komunikácia je viacúčelová
s povrchom z nestmeleného materiálu a slúži peším, cyklistom a na dopravnú obsluhu priľahlého územia.

Súčasťou stavby je vyhliadka v tvare prízemnej lávky vrátane prístupového chodníka a oddychovej a informačnej zóny. Prepája cyklochodník vedúci z hrádze rieky Moravy s lokalitou Archeoparku Kopčany. Zároveň slúži na regulovanie prístupu návštevníkov na hranicu lokality Archeoparku a na prepojenie prístupových komunikácií, cyklochodníka vedúceho z hrádze rieky Moravy s peším chodníkom vedeným
pravdepodobnej po trase bývalej „Veľkomoravskej cesty“ na území Archeoparku Kopčany.
Požiadavku realizovať na stavbe farebnú úpravu asfaltových zmesí riešil zhotoviteľ obrusnou vrstvou na cyklochodníku materiálom BITUCLAIR s použitím syntetického priehľadného spojiva a prírodného kameniva vybranej farby. Toto riešenie bez pigmentov zabezpečí stálu farebnosť cyklotrás a zvýraznilo spätosť stavebných prvkov s prírodou a pôvodným rázom krajiny. Tieto typy zmesí sa v súčasnosti používajú hlavne na
urbanistické riešenia peších zón, parkov, okolia historických objektov, prípadne cyklotrás.
Stavba je súčasťou medzinárodného projektu, realizuje vzájomné prepojenie dvoch mimoriadne významných kultúrnych a archeologických lokalít Archeoparku Mikulčice – Kopčany. Vzhľadom na to, že územie je mimoriadne významné z kultúrno-historického hľadiska, ako aj z hľadiska ochrany prírodného dedičstva, stavba v plnom rozsahu rešpektuje potreby regiónu a ochrany významného kultúrneho dedičstva.

Video zo stavby si môžete pozrieť TU

Trnavský samosprávny kraj
verejný
zrealizované
2018
2019
Cestná infraštruktúra
do 1 000 000 €

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...