Obytná zóna Lorinčík–Háje: súhra dvoch závodov


Ide o budovanie trojpodlažných bytových domov s troma bytmi na každom podlaží a radových zástavieb s počtom 13 alebo 15 bytov. K tomu, prirodzene, treba prirátať dopravnú a ďalšiu infraštruktúru. Keď sa v novembri 2018 ujal diela závod Špeciálne projekty, ktorý sa zameriava aj na pozemné stavby pre súkromných investorov, bola väčšina bytových domov v rámci prvej fázy
prakticky dokončená – chýbali úpravy vonkajších priestorov. Okrem tohto dokončenia sa v zmysle projektu očakávalo dobudovanie oporných múrov a niektoré ďalšie práce. Kolegom zo závodu Cestné staviteľstvo zverili Špeciálne projekty vybudovanie komunikácií a spevnených plôch v areáli, prvky drobnej architektúry a sadové úpravy.

  Chodníková dlažba oživuje vizáž vnútroareálových komunikácií.

  Oporné múry sú charakteristickým znakom terasovitej obytnej zóny.

Čo je v zemi?
Ako sa dalo vzhľadom na prísny harmonogram očakávať, počas zimy na stavbe nikdy nepanoval úplný pokoj. Napríklad v januári sa pracovalo na gabionových oporných múroch.
Okrem toho bolo po prevzatí diela zistené, že v hotových budovách neboli všade dokončené a presné zamerania. „Nesúlad sa prejavil hlavne v nedostatkoch na dažďovej a splaškovej kanalizácii, ktoré sme museli opraviť,“ hovorí majster za cestný závod Jozef Skonc. „Celkovú cenu prvej fázy v réžii COLASu to navýšilo na 830 tisíc eur,“ dodáva jeho
kolega zo závodu pozemných stavieb Erik Surgent.

  Časť zmiešaného tímu z oboch závodov. Zľava stavbyvedúci Jozef Skonc, stavbyvedúci Juraj Kelíšek, hlavný stavbyvedúci Erik Surgent, majster Branislav Bachleda, robotníci Imrich Zápach, Vincent Juhás, Jozef Kočan, Anton Konečný, strojník Jozef Salamon a robotník Peter Boháč. Na snímke chýba stavbyvedúci závodu Cestné staviteľstvo Viliam Vilček.

Druhá fáza sa začala
Rozhodujúce množstvo prác na prvej fáze prebehlo v marci a apríli. Na prelome apríla a mája ukončili „cestári“ asfaltovanie obslužných komunikácií, parkoviská tvorené plastovými mrežovanými doskami vyplnenými kamenivom a všetky ostatné časti stavby tak, že sa mohlo pristúpiť ku kolaudácii.
Spokojnosť developera a projektantov s našou spoluprácou sa ukázala pri objednávke druhej fázy. „Tá bude spočívať vo dokončení radovej zástavby s 13 bytmi, vybudovaní novejs 15 bytovými jednotkami a čakajú nás aj ďalšie štyri trojposchodové domy, každý po deväť bytov. A samozrejme, opäť prídu k slovu kolegovia
cestári. Celková cena druhej fázy je na úrovni 6,24 milióna eur – je už podpísaná zmluva na sumu,“ hovorí výrobný námestník závodu Špeciálne projekty Tomáš Kuchár.
V súčasnosti sú už v pokročilej fáze tendre na subdodávky. Zodpovedný výber dodávateľov v dnešnej dobe nie je jednoduchý – práce na trhu je stále pomerne dosť, ale kvalitných firiem nie. A tie, ktoré vedia odviesť dobrú prácu, chcú aj zodpovedajúcu finančnú protihodnotu.
Aj v druhej fáze sa domy nachádzajú v teréne s určitým stupňom sklonu, stavba tak bude mať sčasti terasovitý charakter. Jeden z oporných múrov bude mať dĺžku až 150 metrov. Dnes sa už buduje kanalizácia a pripravujú ďalšie inžinierske siete, dokončujú rozostavané domy. Celá realizácia by mohla byť dokončená na jar 2020.

Stíhať aj papiere

V čase prípravy reportáže bol v kalendári začiatok mesiaca. Pre manažérov stavby, stavbyvedúcich a majstrov to znamená nutnosť dobre si organizovať čas a pamätať aj na „papierovú“ stránku práce. Sledujú náklady v systéme Cost Control, porovnávajú ich so štúdiou pripravenou pred realizáciou, známou ako Objective. Zmeny vrátane ľudí aj strojov im pomáha naplánovať osvedčený softvér Navision. U privátnych klientov, najmä tam, kde im fakturujeme mesačne, musia v súpisoch
prác veľmi presne vykázať všetky výkony. V prípade nutnosti podrobného časového harmonogramu pomáha softvér E-prepa.